Политика за Личните данни

Аюрведа клиник София обработва лични данни с цел да предостави на гостите си по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги.С оглед на това, сигурността на данните е от значение за успеха на бизнеса ни и за обществения ни имидж като първокласна клиника.Ето защо, ние се стараем да защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни?

Начините и целите за използване на личните Ви данни от Аюрведа клиник София са както следва:

1. За изпълнение на нормативни задължения и по договор 

Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да изпълним задължения, възложени ни по силата на нормативен акт, какъвто е Закона за туризма.Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите, които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас.

Данните, които събираме, включват:

 • ЕГН, имена, пол, гражданство, постоянен адрес;
 • Адрес на влектронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • Друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • Видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността;
 • Предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 • Dанни, предоставяни през интернет страницата на клиниката;
 • IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
 • Dемографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги.

2.    Информация за онлайн разплащане

Във връзка с плащанията, направени към клиниката  при плащане на продукт или услуга в резервационната система на сайта на клиниката – Вие ще трябва да въведете информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация.

 • Потребителят не предоставя на Аюрведа клиник София данни от банковите си или кредитни карти. Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС терминал на Банката, при което данните от банковата карта се въвеждат директно в Secure платформата на банката. По този начин данните от банковата карта на Потребителя са максимално защитени и не стават достояние на Аюрведа клиник София.
 • За да предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации
 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

3.     Цели на обработката на данни

Обработката на Вашите лични данни и други дании се извършва с цел:

 • Установяване на самоличността на клиента при настаняване в клиниката;
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;
 • Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • Осигуряване на необходимото цялостно обслужване и събиране на дължимите суми за използваните услуги;
 • Анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • Проучване и анализ на клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • Извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

4.    След Ваше съгласие

В някои случаи, ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие.Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни. Целта на обработката е посочена в него и се покрива с целите, изброени в тази политика.Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне, ние изготвяме подходящи за Вас предложения за програми и услуги, предлагани от клиниката.Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието ще намери отражение върху предлагането на съответните услуги по предоставянето на съответните програми.Ние имаме голямо портфолио от предлагани програми и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички програми и услуги, които ползвате.За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт

На кого предоставяме личните Ви данни?

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;
 • Удостоверяване на плащане при онлайн регистрации.

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.

Компанията е определила Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага  процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, можем да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като:

 • Задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (5 години);
 • Изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
 • Задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви/, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Във връзка с обработването на личните данни, на всеки потребител са гарантирани следните права:

Право на информация

Вие имате право да поискате:

 • Информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • Да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • Да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на изтриване /правото „да бъдеш забравен“/

По всяко време имате право да искате изтирване на обработваните от нас лични данни, ако:

 • Личните данни не са необходими за целите, за които са събрани и обработвани;
 • Оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването им;
 • Личните данни са обработвани незаконосъобразно.

Право на възражение

По всяко време имате право да:

 • Възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • Възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването*

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • Сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни*

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • Обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • Обработването се извършва автоматично.

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС. Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.